Slovník pojmů

Elektronická aukce (e-aukce)
forma poptávkového řízení realizovaného přes internetové rozhraní, v rámci kterého dodavatelé předkládají své cenové nabídky (případně i jiné hodnoty nabídek), a ty pak s ohledem na nabídky konkurence upravují až do té doby, dokud již nikdo není ochoten předložit ještě výhodnější podmínky. Elektronická aukce je tedy efektivním nástrojem, který zadavatelům zajišťuje nejvýhodnějšího dodavatele dané komodity na trhu (popř. na daném území) v daném období.

Účastník aukce
fyzická či právnická osoba, které se účastní elektronické aukce, a to ať už v podobě poptávajícího na straně jedné, který formou výběrového řízení hledá nejvýhodnějšího dodavatele, tak v podobě dodavatele na straně druhé, který svými nabídkami bojuje o poptávku zadavatele.

Zájemce/dodavatel
osoby, které projevily zájem o nabídku zadavatele, a tedy i o účast v e-aukci formou elektronické přihlášky, a současně potvrdily svůj souhlas s podmínkami a průběhem e-aukce na základě veřejné výzvy obdržené od provozovatele aukce. V průběhu aukce se prostřednictvím svých nabídek snaží uspět ve výběrovém řízení a získat tak zadavatele aukce do svého portfolia.

Zadavatel/poptávající 
fyzická či právnická osoba, organizační složka státu či instituce veřejného práva, pro kterou provozovatel provádí výběrové řízení za předem sjednaných podmínek a která v e-aukci poptává výhodnějšího dodavatele komodity za účelem snížení svých provozních nákladů či zkvalitnění dodávek zboží a služeb.

Provozovatel
osoba, kterou zadavatel pověřil vyhlášením a realizací elektronického poptávkového řízení nejvýhodnějšího dodavatele, včetně dalších činností s tím spojených, tj. včetně poradenského servisu v rámci vyhledávání nejvhodnější nabídky a administrativní činnosti při převodu pod vítězného dodavatele. Provozovatelem e-aukce je společnost e-aukční portál s.r.o.

Zadávací podmínky
požadavky zadavatele, jako poptávajícího nejvýhodnějšího dodavatele, za kterých bude po uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem docházet k dodávkám poptávané komodity či služby. Zájemce, který chce prostřednictvím e-aukce získat poptávajícího do svého portfolia, musí před vstupem do aukce stvrdit tyto podmínky svým souhlasem, jinak mu nebude umožněno v aukci předkládat své nabídky.

Soutěžní kolo
fáze elektronického výběrového řízení, v rámci které dodavatelé předkládají své cenové nabídky (případně i jiné hodnoty) a vyhodnocuje se nejvýhodnější nabídka pro zadavatele dle předem určených kritérií. Po skončení této fáze je znám vítěz elektronického výběrového řízení, který uspokojí poptávku zadavatele.

Kritéria posouzení nejvýhodnější nabídky
měřítko pro posouzení výhodnosti předkládaných nabídek pro klienty. Nejčastěji bývá posuzování založeno na nejnižší nabídnuté ceně, avšak pořadí předkládaných nabídek se může odvíjet i od dalších podmínek stanovených poptávajícím na základě jeho požadavků.

Pozvánka k účasti
dokument v elektronické podobě obsahující údaje o specifikaci soutěžené komodity, podmínky účasti v poptávkovém řízení stanovených zadavatelem, harmonogram průběhu poptávkového řízení a návod pro zadávání nabídek v použité aplikaci poptávkového řízení, na základě kterého provozovatel vyzývá dodavatele k účasti na e-aukci.

Virtuální aukční síň
část aplikace poptávkového řízení, ve které zájemci předkládají své cenové nabídky za účelem získání poptávajícího a ke kterému mají jednotliví účastníci přístup dle oprávnění přidělených provozovatelem, díky čemuž mohou sledovat průběh aukce a zjistit vítěznou nabídku online, v přímém přenosu.

Elektronický klíč
šifrované heslo, prostřednictvím kterého se všichni účastníci e-aukce přihlásí do virtuální aukční síně a mohou tak sledovat její průběh. Každému pozorovateli je přidělen jedinečný kód s omezenou časovou platností a po jejím vypršení se již nelze do aukční sítě přihlásit.

Pozorovatel e-aukce
účastník aukce, který získal od provozovatele přidělený přístup a může tak sledovat průběh aukce online ve virtuální aukční síni, fungující na běžné internetové adrese. Prostřednictvím svého přístupu však může aukci sledovat pouze pasivně a nemá možnost do jejího průběhu nijak vstupovat.

Otisk aukční síně
report o výsledcích celé e-aukce. Je zpřístupněna účastníkům e-aukce po jejím skončení. Každý účastník tak má k dispozici její výsledek, i když samotné aukci nemohl nebo nechtěl online přihlížet. V reportu je obsažena nejen výsledná nabídka, ale i nabídka všech ostatních jednotlivých uchazečů.